Hướng dẫn

Gọi ngay để được tư vấn

Biểu đồ các tuyến nội tỉnh Quảng Nam

Biểu đồ chạy xe các tuyến nội tỉnh Quảng Nam

BIỂU ĐỒ CHẠY XE
CÁC TUYẾN NỘI TỈNH
 
(Kèm theo Quyết định số: 321/QĐ - SGTVT ngày 29/8/2019 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam)
 
01/ Tên tuyến: Tam Kỳ - Bắc Trà My                      
Bến xe nơi đi: Tam Kỳ                        
Bến xe nơi đến: Bắc Trà My                          
Hành trình tuyến: Bến xe Tam Kỳ - QL 1A - QL 40 - Bến xe Bắc Trà My  và ngược lại.
Cự ly Tuyến: 50 Km                              
Tổng số chuyến xe/tháng: 60 chuyến/tháng                        
                                 
Đơn vị KDVT khai thác : Hợp tác xã vận tải và XD Bắc Trà My (B6).
Ký hiệu B6 đối với giờ của nơi đi và đến.
                                                                                                                                                                                                                                                   
02/ Tên tuyến: Tam Kỳ - Nam Trà My                      
Bến xe nơi đi: Tam Kỳ                        
Bến xe nơi đến: Nam Trà My                          
Hành trình tuyến: Bến xe Tam Kỳ - QL 1A - QL 40 - Bến xe Nam Trà My  và ngược lại.
Cự ly Tuyến: 120 Km                              
Tổng số chuyến xe/tháng: 200 chuyến/tháng                        
                                 
Đơn vị KDVT khai thác : Hợp tác xã vận tải và KDTH Tam Kỳ (B13), Công ty TNHH MTV vận tải Phương Vy (B20).
Ký hiệu B13, B20 đối với giờ của nơi đi và đến.
03/ Tên tuyến: Tam Kỳ - Nam Trà My                      
Bến xe nơi đi: Tam Kỳ                        
Bến xe nơi đến: Nam Trà My                          
Hành trình tuyến: Bến xe Tam Kỳ  - Quốc lộ 1A - đường Hùng Vương - đường Trần Cao Vân - QL40B  - Bến xe Nam Trà My và ngược lại.
Cự ly Tuyến: 110 Km                              
Tổng số chuyến xe/tháng: 200 chuyến/tháng                        
                                 
Đơn vị KDVT khai thác : Hợp tác xã vận tải và xây dựng Nam Trà My (B5), Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam (B3), Hợp tác xã vận tải và KDTH Tam Kỳ (B13).
Ký hiệu B3, B5, B13đối với giờ của nơi đi và đến.
 
04/ Tên tuyến: Tam Kỳ - Phước Sơn                      
Bến xe nơi đi: Tam Kỳ                        
Bến xe nơi đến: Khâm Đức                          
Hành trình tuyến: Bến xe Tam Kỳ - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 14E - Bến xe Khâm Đức và ngược lại.
Cự ly Tuyến: 120 Km                              
Tổng số chuyến xe/tháng: 200 chuyến/tháng                        
                                 
Đơn vị KDVT khai thác : Hợp tác xã vận tải và KDTH Tam Kỳ (B13), Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam (B3).
Ký hiệu B3, B13 đối với giờ của nơi đi và nơi đến.
Đăng ký khai thác mới: giãn cách tối thiểu giờ đang khai thác là 60 phút/chuyến.
 
05/ Tên tuyến: Tam Kỳ - Tiên Phước                      
Bến xe nơi đi: Tam Kỳ                        
Bến xe nơi đến: Tiên Phước                          
Hành trình tuyến: Bến xe Tam Kỳ - Quốc lộ 1A - QL 40 - Bến xe Tiên Phước.
Cự ly Tuyến: 25                              
Tổng số chuyến xe/tháng: 150 chuyến/tháng                        
                                 
Đơn vị KDVT khai thác : Hợp tác xã vận tải và KDTH Tam Kỳ (B13).
Ký hiệu B13 đối với giờ của nơi đi và đến.
Đăng ký khai thác mới: giãn cách tối thiểu giờ đang khai thác là 60 phút/chuyến.
 
06/ Tên tuyến: Tam Kỳ - Trung Phước (Nông Sơn)                      
Bến xe nơi đi: Tam Kỳ                        
Bến xe nơi đến: Nông Sơn                          
Hành trình tuyến: Bến xe Tam Kỳ - Quốc lộ 1A - Ngã ba Hương An - ĐT 611 - Bến xe Nông Sơn và ngược lại
Cự ly Tuyến: 75                              
Tổng số chuyến xe/tháng: 150 chuyến/tháng                        
                                 
Đơn vị KDVT khai thác : Hợp tác xã vận tải và KDTH Tam Kỳ (B13).
Ký hiệu B13 đối với giờ của nơi đi và đến.
Đăng ký khai thác mới: giãn cách tối thiểu giờ đang khai thác là 60 phút/chuyến.
 
07/ Tên tuyến: Tam Kỳ - Trung Phước (Nông Sơn)                      
Bến xe nơi đi: Tam Kỳ                        
Bến xe nơi đến: Nông Sơn                          
Hành trình tuyến: Bến xe Tam Kỳ - Quốc lộ 1A - DT 611 - Bến xe Nông Sơn và ngược lại
Cự ly Tuyến: 75                              
Tổng số chuyến xe/tháng: 100 chuyến/tháng                        
                                 
Đơn vị KDVT khai thác : Hợp tác xã vận tải CGĐB Quế Sơn (B1).
Ký hiệu B1 đối với giờ của nơi đi và đến.
Đăng ký khai thác mới: giãn cách tối thiểu giờ đang khai thác là 60 phút/chuyến.
 
08/ Tên tuyến: Tam Kỳ - Tây Giang                      
Bến xe nơi đi: Tam Kỳ                        
Bến xe nơi đến: Tây Giang                          
Hành trình tuyến: Bến xe Tam Kỳ - Quốc lộ 1A - DT 604 - Bến xe Tây Giang và ngược lại
Cự ly Tuyến: 208                              
Tổng số chuyến xe/tháng: 100 chuyến/tháng                        
                                 
Đơn vị KDVT khai thác : Công ty TNHH một thành viên Quỳnh Trang (B18).
Ký hiệu B18 đối với giờ của nơi đi và đến.
Đăng ký khai thác mới: giãn cách tối thiểu giờ đang khai thác là 60 phút/chuyến.
09/ Tên tuyến: Tam Kỳ - Nam Giang                      
Bến xe nơi đi: Tam Kỳ                        
Bến xe nơi đến: Nam Giang                          
Hành trình tuyến: Bến xe Tam Kỳ - Quốc lộ 1A - ĐT 609 - Quốc lộ 14D - Bến xe Nam Giang và ngược lại
Cự ly Tuyến: 100                              
Tổng số chuyến xe/tháng: 200 chuyến/tháng                        
                                 
Đơn vị KDVT khai thác : Hợp tác xã vận tải và KDTH Tam Kỳ (B13), Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam (B3), Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu Trường Xuân (B8).
Ký hiệu B13, B3, B8 đối với giờ của nơi đi và đến.
Đăng ký khai thác mới: giãn cách tối thiểu giờ đang khai thác là 60 phút/chuyến.
10/ Tên tuyến: Hội An - Phước Sơn                      
Bến xe nơi đi: Hội An                        
Bến xe nơi đến: Khâm Đức.                          
Hành trình tuyến: Bến xe Hội An - TL 608 - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 14E - Bến xe Khâm Đức và ngược lại
Cự ly Tuyến: 150                              
Tổng số chuyến xe/tháng: 100 chuyến/tháng                        
                                 
Đơn vị KDVT khai thác : Hợp tác xã vận tải thủy bộ và du lịch Hội An (B15).
Ký hiệu B15 đối với giờ của nơi đi và đến.
Đăng ký khai thác mới: giãn cách tối thiểu giờ đang khai thác là 60 phút/chuyến.
                                                                                                                                              
11/ Tên tuyến: Quế Sơn - Phước Sơn                      
Bến xe nơi đi: Quế Sơn                        
Bến xe nơi đến: Khâm Đức                          
Hành trình tuyến: Bến xe Quế Sơn - ĐT 611B - Quốc lộ 14E - Bến xe Khâm Đức và ngược lại
Cự ly Tuyến: 80                              
Tổng số chuyến xe/tháng: 100 chuyến/tháng                        
                                 
Đơn vị KDVT khai thác : Hợp tác xã vận tải cơ giới đường bộ Quế Sơn (B1).
Ký hiệu B1 đối với giờ của nơi đi và đến.
Đăng ký khai thác mới: giãn cách tối thiểu giờ đang khai thác là 60 phút/chuyến.
 
                                                                           Xe buýt ở Quảng Nam                        
CÁC TUYẾN ĐÃ CÔNG BỐ
 
1/ Tên tuyến: Tam Kỳ - Quế Sơn
Bến xe nơi đi: Tam Kỳ
Bến xe nơi đến: Quế Sơn
Hành trình tuyến: Bến xe Tam Kỳ - Quốc lộ 1A - Ngã ba Hưng An - TL 611 - Bến xe Quế Sơn và ngược lại
Cự ly Tuyến: 49
Tổng số chuyến xe/tháng: 100 chuyến/tháng
 
2/ Tên tuyến: Vĩnh Điện - Phước Sơn                      
Bến xe nơi đi: Bắc Quảng Nam                        
Bến xe nơi đến: Khâm Đức                          
Hành trình tuyến: Bến xe Bắc Quảng Nam - quốc lộ 1A - QL 14E - Đường Hồ Chí Minh -  Bến xe Khâm Đức và ngược lại
Cự ly Tuyến: 120                              
Tổng số chuyến xe/tháng: 100 chuyến/tháng                        
                                 
 
3/ Tên tuyến: Bắc Trà My đi Hội An
Bến xe nơi đi: Bắc Trà My.
Bến xe nơi đến: Hội An
Hành trình tuyến: Bến xe Bắc Trà My – QL 40B – Đường Nguyễn Hoàng – QL 1A – Ngac ba Bưu Điện – TL 608 – Bến xe Hội An  và ngược lại
Cự ly Tuyến: 120
Tổng số chuyến xe/tháng: 100 chuyến/tháng
 
4/ Tên tuyến: Nam Trà My đi Bắc Trà My                      
Bến xe nơi đi: Nam Trà My.                        
Bến xe nơi đến: Bắc Trà My.                          
Hành trình tuyến: Bến xe Nam Trà My - QL 40B - Bến xe Bắc Trà My và ngược lại
Cự ly Tuyến: 50km                              
Tổng số chuyến xe/tháng: 100 chuyến/tháng                        
                                 
 
5/ Tên tuyến: Tam Kỳ - Hội An                      
Bến xe nơi đi: Tam Kỳ                        
Bến xe nơi đến: Hội An                          
Hành trình tuyến: Bến xe Tam Kỳ - Quốc lộ 1A - TL 608 - Bến xe Hội An và ngược lại
Cự ly Tuyến: 55                              
Tổng số chuyến xe/tháng: 100 chuyến/tháng